آخرین خبرها

کمال خدائی

کمال خدائی
زمین شناسی محیطی
استادیار پژوهش

دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی زمين‌شناسي، دانشگاه تبريز

طبقه ی سوم ، اتاق ریاست
تلفن: 22431944

تحقيق وتوسعه فناوريهاي پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني و آب همراه نفت

مدلسازی انتقال مواد انواع آلودگي ها در محيط متخلخل
استفاده از روشهاي مختلف زيست پالايي در حذف آلودگي هاي آب زيرزميني، آب سطحي و خاك
تبادل كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني
مدل سازي چند فازي در آبخوانها