مرکز خدمات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

معرفی

معرفی مرکز

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی سال ۱۳۷۰ با هدف تجهیز آزمایشگاههای مراکز علمی و آموزشی و رفع نیاز به خرید از شرکتهای خارجی تاسیس شد.
در حال حاضر این مرکز توانایی تولید بیش از پنجاه مجموعه آزمایشگاهی در زمینه مکانیک ، الکتریسیته و مغناطیس ، نور ، حرارت و سیالات رامطابق سرفصلهای شورای عالی برنامه ریزی را دارد.

فعالیت دیگر این مجموعه در زمینه تجهیز آزمایشگاهها، طراحی و اجرای سکوبندی و دکوراسیون آزمایشگاههاست که توسط کارشناسان این مرکز و مطابق استانداردهای آزمایشگاهی انجام می شود.

شماره تماس: 22431941

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی- سال 1400

محصولات

اندازه گیری ومشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار
اندازه گیری ومشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

این مجموعه شامل دو بخش مجزا می باشد. بخش اول با استفاده از لوله های صوتی و بخش دیگر با استفاده ازمجموعه تار مرتعش به بررسی قوانین مربوط به امواج ساکن می پردازد. شامل : دستور کار ، لوله های صوتی ، تارمرتعش و …..

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در تارهای مرتعش
بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در تارهای مرتعش

در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در لوله های صوتی
بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در لوله های صوتی

در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه گیری سرعت صوت در محیط‌های مختلف (هوا)
اندازه گیری سرعت صوت در محیط‌های مختلف (هوا)

این مجموعه جهت اندازه گیری سرعت صوت با ایجاد حالتهای تشدید طراحی شده است. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،لوله های صوتی و …

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

نیروی ارشمیدس
نیروی ارشمیدس

دراین آزمایش با استفاده از پیستونی که حجم آن به اندازه حجم داخلی سیلندر می باشد قانون ارشمیدس بررسی می شود. شامل : دستور کار ،پایه ، ترازو ، سیلندر و پیستون و …

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری ضریب کشش سطحی مایعات
اندازه‌گیری ضریب کشش سطحی مایعات

مجموعه طراحی شده با استفاده از حلقه هایی با قطرهای مختلف به اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات مختلف می پردازد. شامل : دستور کار ،پایه ، حلقه های مختلف ، نیروسنج و …

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری جرم مخصوص وچگالی مایعات
اندازه‌گیری جرم مخصوص وچگالی مایعات

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری ضریب انبساط حجمی مایعات
اندازه‌گیری ضریب انبساط حجمی مایعات

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

مشاهده واندازه‌گیری نزول نقطه انجماد
مشاهده واندازه‌گیری نزول نقطه انجماد

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری ارزش آبی کالریمتر
اندازه‌گیری ارزش آبی کالریمتر

قیمت: تماس بگیرید

اندازه‌گیری ضریب اتمیسیته یک گاز (هوا)
اندازه‌گیری ضریب اتمیسیته یک گاز (هوا)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری فشار جو
اندازه‌گیری فشار جو

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

تحقیق قانون بویل ـ ماریوت بدون جیوه
تحقیق قانون بویل ـ ماریوت بدون جیوه

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

انبساط حرارتی جامدات
انبساط حرارتی جامدات

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مس
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مس

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری عددژول به روش مکانیکی
اندازه‌گیری عددژول به روش مکانیکی

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری عدد ژول به روش الکتریکی
اندازه‌گیری عدد ژول به روش الکتریکی

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری گرمای نهان تبخیر
اندازه‌گیری گرمای نهان تبخیر

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

بررسی انعکاس نور و خواص آن در آینه‌های تخت
بررسی انعکاس نور و خواص آن در آینه‌های تخت

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه‌گیری فاصله کانونی آینه‌های محدب و مقعر
اندازه‌گیری فاصله کانونی آینه‌های محدب و مقعر

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

اندازه گیری فاصله کانونی عدسی‌های محدب و مقعر
اندازه گیری فاصله کانونی عدسی‌های محدب و مقعر

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آزمایش دو شکاف یانگ، دو منشور فرنل و…
آزمایش دو شکاف یانگ، دو منشور فرنل و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

پراش: بررسی پراش با تفرق ناشی از یک شکاف و…
پراش: بررسی پراش با تفرق ناشی از یک شکاف و…

قیمت: لطفاً تماس بگیرید