آخرین خبرها

وحید غفوری

وحید غفوری
استادیار پژوهش

دانشجوی دکتری فناوری نانو- مهندسی الکترونیک، دانشگاه تهران (ورودی 1393)

کارشناسی ارشد فیزیک- گرایش اتمی و مولکولی، دانشگاه علم و صنعت ایران (1383)
کارشناسی فیزیک، دانشگاه تبریز (1381)

طبقه سوم، اتاق 319
تلفن: 22431933 داخلی ۱۴۰

نانوساختارهای نیمه رسانا

میکروسیالات
فناوری MEMS & NEMS
افزاره های نیمه رسانا
زیست حسگرها و حسگرهای گازی
تصفیه آب و اصلاح محیط زیست با مواد نانو
نانوکاتالیست ها و اثرات بیولوژیکی آنها