آخرین خبرها

هوشنگ مهرابی

هوشنگ مهرابی
عضو

کارشناسی ارشد – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی – دانشگاه تهران

کارشناسی - زمین شناسی – دانشگاه تهران

تلفن: 22431933 داخلی 158

چینه نگاری سکانسی

رسوب شناسی
زمین شناسی پزشکی
پتروفیزیک
ژئوشیمی معدنی
مطالعات صحرایی