آخرین خبرها

هادی تابانی

هادی تابانی
زمین شناسی محیطی
استادیار پژوهش

دکتری شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1393)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه شهید بهشتی (1389)
کارشناسی شیمی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد (1386)

طبقه دوم، اتاق 216
تلفن: 22431933 داخلی 129

جداسازی انانتیومرهای ترکیبات کایرال

روش های میکرو استخراج سبز
سنتر نانو ذرات
تولید غشاهای سبز
طراحی آزمایش
تولید ستون های مویین پرشده کایرال