آخرین خبرها

نسیم حیدریان دهکردی

نسیم حیدریان دهکردی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای زمین شناسی، دنشگاه تهران، (نفر اول ورودی سال 1395)

کارشناسی ارشد، زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، سال 1388. درجه عالی
کارشناسی زمین‌شناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال 1385

تلفن: شماره تماس: 22431933 داخلی 158

انجام مطالعات میکروترمومتری میانبارهای سیال

زمین شناسی نفت
ژئوشیمی آلی
ژئوشیمی معدنی