آخرین خبرها

ندا سلطانی

ندا سلطانی
میکروبیولوژی نفت
استاد

دکتری : زیست شناسی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1384)

کارشناسی ارشد:‌فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه خوارزمی، ایران (1372)
کارشناسی: علوم گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران (1369)

طبقه ی دوم ، اتاق 209
تلفن: 22431933 داخلی 133

فیزیولوژی ریزجلبک ها

کشت و تکثیر ریزجلبک ها
بیوتکنولوژی ریزجلبک ها
جلبک های کاربردی