آخرین خبرها

ناهید پارسافر

ناهید پارسافر
نانو و بیوفیزیک
مربی پژوهش

کارشناس ارشد فیزیک ماده چگال فارغ‌التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1374

کارشناس فیزیک اتمی ـ مولکولی فارغ‌التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1370

طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 22431933 داخلی 112

پالایش آلاینده های ناشی از صنایع مختلف (گازهای سمی، مواد آلی و فلزات سنگین و ..) با استفاده از نانوفناوری و زیست‌فناوری

حسگرها و زیست حسگرها
تولید مکملهای غذایی با بکارگیری نانوفناوری و زیست‌فناوری از منابع مختلف
نانو بیو کاتالیستها