آخرین خبرها

ناعمه فائضی

ناعمه فائضی
زمین شناسی محیطی
عضو

کارشناسی ارشد:‌ زمین شناسی- هيدروژئولوژي، دانشگاه شیراز

کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه شیراز

طبقه ی 3 ، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پاكسازی آلودگي هاي منابع آب زيرزميني

تعیین حریم کیفی منابع آب زیرزمینی
مطالعات پیرامون خصوصیات كمي و كيفي آبهاي سطحي و زيرزميني