آخرین خبرها

مهران کلهری

مهران کلهری
عضو

کارشناسی ارشد- مهندسی معدن- گرایش مکانیک سنگ – دانشگاه زنجان- 1392-1390

کارشناسی- مهندسی معدن – گرایش استخراج – دانشگاه صنعتی اصفهان- 1388-1384

تلفن: 22431933 داخلی 142

مدلسازی ژئومکانیکی مخازن هیدروکربنی (یک بعدی و سه بعدی)

شبیه سازی عددی فرآیند شکاف هیدرولیکی در سنگ
تحلیل پایداری چاههای نفتی
تولید شن در مخازن نفتی