آخرین خبرها

محدثه خواجه زاده

محدثه خواجه زاده
میکروبیولوژی نفت
کارشناس

کارشناسی ارشد:‌زیست سلولی مولکولی،دانشگاه شهید مدنی- تبریز، ایران (1392)

کارشناسی: زیست سلولی مولکولی- دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران (1389)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 22431933 داخلی 128

بیوتکنولوژی میکروبی،

کشت،تکثیر و شناسایی باکتری ها،
جداسازی سویه های باکتریایی توانمند در زمینه ی زیست پالایی، بیولوژی مولکولی