آخرین خبرها

لادن بافته چی

لادن بافته چی
میکروبیولوژی نفت
مربی پژوهش

دکتری : دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور تهران شرق

کارشناسی ارشد: ‌فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تهران(1380)

کارشناسی: زیست شناسی(علوم گیاهی) دانشگاه شهید بهشتی (1375)

طبقه ی دوم ، اتاق 211
تلفن: 4-22431933 داخلی 127

ریز جلبک ها (سیانوباکتری ها)

فیزیولوژی و کشت ریز جلبک ها
زیست پالایی ریز جلبک ها