آخرین خبرها

فرهاد اسدیان

فرهاد اسدیان
زمین شناسی محیطی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی (ورودی 1395)

کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید بهشتی(1381)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تبریز (1376)

طبقه سوم، اتاق 319
تلفن: 22431933 داخلی 140

شبیه سازی فرایندها در محیط متخلخل آب زیرزمینی

مدلسازی فیزیکی آب زیرزمینی
پاکسازی حرارتی محیط زیرزمینی از هیدروکربن ها به روش حرارت دهی مقاومت الکتریکی ERH