آخرین خبرها

سپیده یاسمی خیابانی

سپیده یاسمی خیابانی
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌ ژئوفیزیک-لرزه شناسی- دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک(1383)

کارشناسی: فیزیک-اتمی و ملکولی - دانشگاه علم و صنعت ایران(1378)

طبقه ی2، اتاق 304
تلفن: 22431933 داخلی 142

وارون سازی لرزه ای(Pre& post stack)

سرشت نمایی مخزن با روشهای لرزه ای
وارون سازی زمین آماری
تخمین سرعت موج برشی با روشهای مختلف