آخرین خبرها

سید محمد زمان زاده

سید محمد زمان زاده
زمین‌شناسی نفت
دانشیار

دكتري رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي، دانشگاه تهران، دانشكده علوم، با درجه عالی

كارشناسي ارشد: رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي ، دانشگاه تهران، دانشكده علوم
كارشناسي: زمين شناسي، دانشگاه تهران، دانشكده علوم

تلفن: 22431933 داخلی 158

مطالعات رسوب شناسي، محيط رسوبي و ويژگيهاي پتروفيزيكي

مطالعات sequence stratigraphy اكتشافي
مطالعات برخاستگاه ماسه سنگها
مطالعات دياژنز دولوميتها