آخرین خبرها

سمیه حیدری

سمیه حیدری
توسعه میادین نفت و گاز
مربی پژوهش

کارشناسی ارشد:‌مهندسی نفت

کارشناسی: مهندسی شیمی

طبقه ی اول ، اتاق 218
تلفن: (داخلی126) 22431933

امکانسنجی سناریوهای بهبود/ ازدیاد برداشت نفت و گاز

مدلسازی دینامیکی مخازن هیدروکربوری
آنالیز رفتار سنگ/ سیال مخزن
مطالعات چاه آزمایی/ چاه پیمایی