آخرین خبرها

راحله هاتفی

راحله هاتفی
زمین شناسی محیطی
مربی پژوهش

دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی دانشگاه خوارزمی (1382)
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه فردوسی (1377)

طبقه سوم، اتاق 314
تلفن: 22431933 داخلی 139

پایش و پالایش فلزات سنگین از پساب

پایش و پهنه بندی خطر فلزات سنگین در محیط زیست
تصفیه فاضلاب با انواع مختلف بیوراکتور
استحصال عناصر ارزشمند از پساب و شورابه
سنتز و کاربرد کاتاليست‌ها