آخرین خبرها

اقدس بنائی

اقدس بنائی
استادیار پژوهش

دکترای بیوفیزیک دانشگاه تهران (1393)

کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه شهید بهشتی(1374)
کارشناسی فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه صنعتی شریف (1367)

طبقه سوم، اتاق 316
تلفن: 22431933 داخلی 112

پالایش آلاینده های ناشی از صنایع مختلف (گازهای سمی، مواد آلی و فلزات سنگین و ..) با استفاده از نانوفناوری و زیست‌فناوری

حسگرها و زیست حسگرها
تولید مکملهای غذایی با بکارگیری نانوفناوری و زیست‌فناوری از منابع مختلف
نانو بیو کاتالیستها