آخرین خبرها

اردشیر پورشعبان

اردشیر پورشعبان
توسعه میادین نفت و گاز
مربی پژوهش

دکتری : دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی

کارشناسی ارشد:‌زمین شناسی اقتصادی
کارشناسی: زمین شناسی

طبقه ی 1 ، اتاق 218
تلفن: 22431933 داخلی ۱۱۱

ژئوشیمی معدنی

ژئوشیمی آلی
شیل های نفتی