آخرین خبرها

ابراهیم سفیداری

ابراهیم سفیداری
زمین‌شناسی نفت
استادیار

دکتری زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
کارشناسی زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن: 22431933 داخلی 158

پتروفیزیک

مدل سازی استاتیک
کیفیت مخزنی در چارچوب چینه نگاری سکانسی
ژئوشیمی آلی