آخرین خبرها

نیروی ارشمیدس

نیروی ارشمیدس

دراین آزمایش با استفاده از پیستونی که حجم آن به اندازه حجم داخلی سیلندر می باشد قانون ارشمیدس بررسی می شود. شامل : دستور کار ،پایه ، ترازو ، سیلندر و پیستون و …