آخرین خبرها

مجموعه های آموزشی فیزیک الکتریسیته

مجموعه های آموزشی فیزیک الکتریسیته

مجموعه های آموزشی  فیزیک پایه II یا آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته تولیدی این مرکز شامل کلیه قطعات مورد نیاز در آزمایش هستند.

مجموعه ها بر اساس سرفصل های شورایعالی برنامه ریزی طراحی شده اند.

 

   لیست مجموعه های فیزیک الکتریسیته