آخرین خبرها

مجموعه کامل وسایل اندازه‌گیری

مجموعه کامل وسایل اندازه‌گیری

این مجموعه جهت آشنایی دانشجویان با چگونگی کار با ابزار دقیق و محاسبه خطا طراحی شده است . شامل دستورکار، کولیس ، ریزسنج ، کولیس آموزشی ، گوی سنج و