تعادل وگرانیگاه (مرکز ثقل)

تعادل وگرانیگاه (مرکز ثقل)

با این مجموعه امکان بررسی شرایط تعادل و محاسبه گرانیگاه اشکال مختلف وجود دارد. شامل: دستورکار،پایه ،نگهدارنده‌ها، اشکال مختلف و