آخرین خبرها

تعادل نیروها ـ میزچه قائم

تعادل نیروها ـ میزچه قائم

در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت قائم مورد بررسی قرار می گیرد. شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و…