آخرین خبرها

تعادل نیروها ـ میزچه افق

تعادل نیروها ـ میزچه افق

در این آزمایش برآیند نیروهای مختلف در حالت افقی مورد بررسی قرار می گیرد. شامل : دستورکار، پایه ومیزچه ، گیره ، وزنه های مختلف و