آخرین خبرها

بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در لوله های صوتی

بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در لوله های صوتی

در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …