آخرین خبرها

بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در تارهای مرتعش

بررسی امواج ساکن وتحقیق آن در تارهای مرتعش

در این آزمایش با ایجاد فرکانسهای مختلف توسط نوسانگر هماهنگهای مختلف در تار مرتعش ایجاد می شود. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،نیروسنج ، تار مرتعش …