آخرین خبرها

اندازه گیری ومشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

اندازه گیری ومشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار

این مجموعه شامل دو بخش مجزا می باشد. بخش اول با استفاده از لوله های صوتی و بخش دیگر با استفاده ازمجموعه تار مرتعش به بررسی قوانین مربوط به امواج ساکن می پردازد. شامل : دستور کار ، لوله های صوتی ، تارمرتعش و …..