آخرین خبرها

اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطح افق و شیب‌دار

اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطح افق و شیب‌دار