آخرین خبرها

اندازه گیری سرعت صوت در محیط‌های مختلف (هوا)

اندازه گیری سرعت صوت در محیط‌های مختلف (هوا)

این مجموعه جهت اندازه گیری سرعت صوت با ایجاد حالتهای تشدید طراحی شده است. شامل : دستور کار ، نوسانگر ،لوله های صوتی و …