آخرین خبرها

اندازه‌گیری ضریب کشش سطحی مایعات

اندازه‌گیری ضریب کشش سطحی مایعات

مجموعه طراحی شده با استفاده از حلقه هایی با قطرهای مختلف به اندازه گیری ضریب کشش سطحی مایعات مختلف می پردازد. شامل : دستور کار ،پایه ، حلقه های مختلف ، نیروسنج و …