آخرین خبرها

آزمایش بررسی گشتاورها و اهرم‌ها

آزمایش بررسی گشتاورها و اهرم‌ها

در این آزمایش جهت بررسی مقدار گشتاورهای ایجاد شده در حالت‌های مختلف امکان تغییر محل تکیه‌گاه و محل اعمال نیرو وجود دارد. شامل : دستورکار، پایه فلزی ، پایه های متحرک ، خط کش ، نیروسنج و