آخرین خبرها

آزمایش بررسی قانون هوک

آزمایش بررسی قانون هوک

این مجموعه جهت محاسبه ثابت فنر وبررسی قانون هوک و همچنین بررسی حالت‌های سری و موازی فنرها طراحی شده است. شامل: دستورکار، پایه ، نگهدارنده های مختلف ، فنرها و…