آخرین خبرها

تهیه طرح جامع توسعه میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند

سال شروع: 1391
سال اختتام: 1398
میادین سیری C و D ، ساختارهای دریایی هستند که در بخش ایرانی خلیج فارس در مجاورت مرز ایران و دبی و در 100 کیلومتری ساحل ایران و 33 کیلومتری جنوب غرب جزیره سیری واقع شدهاند. سیری C در 8 کیلومتری شمال غرب سیری D بین سیری A و E واقع شده است. میادین سیری C و D از تودههای زیستی نهشته شده در کرتاسه میانی که کربناته‌های متخلخل به سن سنومانین و بنام میشریف هستند، هیدروکربن خود را تولید میکنند. هدف اصلی پروژه مذکور ایجاد یک "طرح توسعه اصلی" قابل اعتماد برمبنای یک مدل شبیه سازی میباشد که به شرکت نفت فلات قاره در طراحی اهداف آیندهاش برای توسعه سازند میشریف (مخزن نفت) در میادین سیری C و D کمک خواهد نمود.
دستاوردها
تفسیر مجدد دادههای ژئوفیزیکی و فراهم نمودن نقشه ساختمانی و کیفیت برمبنای دادههای لرزهای دوبعدی و سه بعدی برای مخزن فوق الذکر
بازنگری و اجرای مطالعات زمین شناسی و پتروفیزیکی و ساخت مدلهای استاتیک و دینامیک برای مخزن مذکور
مرور مطالعات گذشته و تاریخچه این میدان و ساخت یک مدل شبیه سازی پیشگویی کننده
تهیه یک طرح توسعه اصلی (MDP) قابل اعتماد با توجه به بهبود برداشت همراه با طرحهای عملیاتی سازگار با محیط زیست
طراحی و توسعه بهینه برای میادین مذکور و تعیین چاههای مورد نیاز جدید و افزودن حفاریهای افقی در صورت نیاز برای تولید بیشتر