آخرین خبرها

ساخت افزاره های مبتنی بر میکروسیالات با کاربری در صنایع مختلف (پزشکی، نفت و…)

به طور کلی، یک افزاره میکروسیالی را می‌توان با ساخت اولیه، میکروکانال‌های باز یا نماها در یک بستر مسطح و سپس پیوند دادن آن بستر به صفحه تخت دیگر با حفره‌های دسترسی از قبل سوراخ شده، به منظور ایجاد یک شبکه میکروکانال‌های محصور شده با آرایش و ابعاد مطلوب ایجاد کرد. ساخت و اندازه‌گیری زیست‌حسگرها و میکرو و نانوساختارها رشد فزاینده‌ای بر اساس پیشرفت در فنآوری‌های میکروسیالی و آزمایشگاه روی تراشه داشته، که امکان دست‌یابی به تحلیل زیستی در حجم‌های نهایی کم در یک پایه نصب مجتمع می‌کند. یکی از سامانه های ساخته شده در این گروه شامل يک مدل تلفیقي برای بهره گیری همزمان خصلت میدان مغناطیسي و نیروی مگنتوفورز و استفاده از نیروی كشش و جذب سطحي سلول های بدام افتاده بر مبنای اصطكاك بین سلول های سرطاني و سطح فیلوپوديای سلول نانوسیم ها مي باشد. خاصیت مغناطیسي برخي از نانوذرات پارامغناطیس Fe3O4 با يک بستر از نانوسیمهای سیلیسیمي در يک افزاره میكروسیال برای گیراندازی CTC در خون تركیب شده است و نتایج گیراندازی و جداسازی بیش از 90% حاصل شده است.