آخرین خبرها

مطالعات بهبود و ازدیاد برداشت :مطالعات آزمایشگاهی رسوب آسفالتین

تشکیل رسوب مواد آلی و معدنی خصوصا ترکیب آسفالتین يكي از مشکلات ناخواسته طی فرایند تولید نفت است که در مخزن، چاه و تاسیسات سطح الارضی رخ می­دهد. این پدیده از مهم­ترين پيامدهاي ناپايداري در سامانه تعادلي تركيبات نفتي در اثر عوامل متعدد محيطي و عملياتي می­باشد. تغییر كميت­هاي مخزنى، تركيب نفت، دما، فشار، غلظت آسفالتين و رزين در نفت، نرخ تولید، نسبت گاز به نفت، و مشخصه­هاي رژیم جرياني از عوامل مؤثر بر تشکیل رسوب آسفالتین هستند. كاهش تراوایی، انسداد و آسیب خطوط لوله، ستون چاه، تجهيزات سرچاهي و سایر تأسيسات انتقال و فرآورش نفت از جمله مشكلات عمده­اي است كه مخازن آسفالتيني با آن مواجه­اند. تشکیل رسوب آسفالتین طی عملیات ازدیاد برداشت (نظیر تزریق آب، گاز و ...) و حین اجرای روش­های اسیدزنی یا تحریک چاه بواسطه کاربرد سیالات پایه آبی نیز محتمل می­باشد. بر این اساس، انجام تست­های سازگاری و مطالعات جامع آزمایشگاهی به منظور بهینه­سازی ترکیب سیستم، اصلاح شرایط عملیاتی، تنظیم الگوی تولید/ تزریق، شناسایی فناوری­های روز جهانی و برنامه­ریزی روش­های مهار یا کاهش رسوبات آسفالتینی با هدف نهایی ممانعت از تخریب سازند، تداوم جریان و بهبود برداشت نفت، در میادین کاندید ضروری به نظر می­رسد. با توجه به بروز مشکل رسوب آسفالتين در مخازن متعدد کشورمان، گروه توسعه میادین نفت و گاز با اتکاء بر نیروی انسانی متخصص توانمند و با مشارکت و همکاری مراکز آزمایشگاهی و پژوهشی- دانشگاهی معتبر وابسته در داخل و خارج از کشور می­تواند در زمینه­های زیر ارائه خدمات نماید:
  • تفسیر تست­های میدانی فشار، دما، تولید و ... جهت ارزیابی کیفیت تاثیر آنها بر روند رسوب آسفالتین در میدان
  • آنالیز ژئوشيمیایی خرده­­های حفاری سنگ منشاء براى تعيين سن و ليتولوژي، روند بلوغ نفت، منشاء شارژ و ...
  • آنالیز SARA، تعیین محتوای آسفالتین در نمونه­های نفت، و ارزیابی پتانسیل رسوب آسفالتين در نواحی مختلف میدان
  • تخمین نقطه ظهور رسوب آسفالتین (AOP) در نمونه­های نفت طی فرایندهای تخلیه طبیعی و تزریق آب/ گاز
  • ارزیابی آسیب سازند ناشی از رسوب آسفالتین تحت تخلیه طبیعی و تزریق آب/ گاز (Core Flooding)
  • ارزیابی عملکرد بازدارنده­­های رسوب آسفالتین در نمونه نفت (Inhibitor Test)