آخرین خبرها

پهنه بندی اثرات زیست محیطی آلودگی های زمین زاد در محدوده شهرستان تکاب

ترسیم نقشه های پهنه بندی آلایندگی عناصر بالقوه سمناک در منابع آب، خاک و گیاهان گندم و یونجه به عنوان منابع غذایی مهم و اولیه انسان و احشام در شهرستان تکاب هدف اصلی طرح است که بدین منظور، نمونه برداری از آب، خاک، رسوب و  دانه گندم و برگ و ساقه یونجه برداشت شد و به‌روش ICP-MS آنالیز شدند. نتایج کلی مبین آلودگی آب، خاک و رسوب به عنصر ارسنیک در بعضی نواحی است. بررسی غلظت، منشا و نقشه‌های منطقه‌بندی عناصر سمناک بویژه ارسنیک در آب، خاک، رسوب رودخانه ای و گیاه نشان می دهد که آلودگی عناصر بالقوه سمناک هم منشا بشرزاد و هم منشا زمین‌زاد دارد. اغلب منشا زمین زادی آن در شمال شرق و شرق محدوده بر روی زون های دگرسانی واقع است و نیز ناشی از ولکانیک های کواترنری است که منشا چشمه‌های آبگرم محدوده هستند. در شمال محدوده در پایین دست معادن منشا آنتروپوژنیک اهمیت بالاتری دارد ولی بطور کلی علت عمده آلودگی فعالیت های معدنکاری است. انتقال و نهشت مجدد ارسنیک در محدوده مطالعاتی توسط واکنش‌های انحلال- نهشت و جذب- دفع کنترل می شود و  حمل و انتقال آن در محدوده توسط اکسی‌هیدروکسیدهای این عناصر است. بطور کلی کل محدوده بجز نواحی شمالی و شمال شرقی از نظر اندیس‌های آلودگی، آلودگی کمی دارند که با تدابیر صحیح مشکلی وجود نخواهد داشت.
دستاورد:
تعیین غلظت فلزات سنگین در منابع آب
تهیه نقشه های پهنه بندی عناصر ارسنیک و آنتیموان