آخرین خبرها

نقش سوخت های زیستی در کاهش گرمایش جهانی با استفاده از مدل گریت و تحلیل Well to Wheel

افزايش تصاعدي مصرف سوخت هاي فسيلي، سبب انتشار گسترده گازهای گلخانه ای و آلاينده محيط زيست و گرمايش زمين شده است. به دنبال آن تولید سوخت هاي زیستی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو بررسی عملکرد سوخت زیستی در زمینه  کاهش گرمایش زمین در مقایسه با سوختهای فسیلی اهمیت یافته است. در اين تحقيق بوسيله مدل گريت و تحلیل Well to Wheel  میزان انتشار گازهای گلخانه ای و گرمايش زمين در تولید و مصرف حجم معین سوخت زیستی با همان حجم سوخت فسیلی مقایسه شده است.
دستاوردها
مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانه ای و گرمايش زمين در تولید و مصرف حجم معین سوخت زیستی با همان حجم سوخت
فسیلی بوسيله مدل گريت و تحلیل Well to Wheel
بررسی عملکرد سوخت زیستی در زمینه کاهش گرمایش زمین
ارائه گزارش راهبردی

مسیر تولید بیودیزل از دانه سویا در مدلسازی با استفاده از گریت