آخرین خبرها

مطالعه جامع حوضه رسوبی (پتروگرافی، ژئوشیمی، پالینولوژی) و چینهنگاری سکانسی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان- سیاهو در میدان پارس جنوبی (چاه شماره SPD1-14) و انطباق نتایج با میادین مجاور

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
سال شروع : 1394
سال اختتام: 1396
مطالعات زمین شناسی جامع مخزنی شامل مطالعات دقیق رسوب شناسی، فسیل شناسی، زمین شناسی نفت و مدل سازی خصوصیات مخزنی است. مطالعات رسوب شناسی معمولاً اولین گام در مطالعات زمین شناسی نفتی به حساب میآید که شامل بازسازی محیط رسوبگذاری، تعیین عوامل اولیه و ثانویه تاثیر گذار بر ویژگیهای مخزنی است. مطالعات فسیل شناسی جهت تعیین سن نسبی و انطباق چینهشناسی مورد استفاده قرار میگیرد. مطالعات ژئوشیمیایی جهت تعیین گسترش سنگهای منشاء و ارتباط نفت با سنگ منشاءهای مختلف انجام میگیرد. مدل سازی گسترش سنگ مخزن و سنگ منشاء در یک حوضه رسوبی بر اساس نتایج مطالعات ذکر شده انجام میگیرد. سازندهای سرچاهان، فراقان و زاکین به عنوان سیستم نفتی پالئوزویک به شمار میآیند. ای سازندها برای اولین بار در چاه SPD1-14 پارس جنوبی حفاری شدهاند. این پژوهش به بررسی رسوب شناسی، چینه شناسی و تعیین سن، ژئوشیمی و بررسی کیفیت مخزنی سازندهای ذکر شده در میدان پارس جنوبی پرداخته است. در این مطالعه تلاش شده تا سنگ منشاءهای اصلی، سنگ مخزن احتمالی و حضور یا عدم حضور هیدروکربن در سیستم نفتی پالئوزوئیک در منطقه مورد مطالعه در مقیاس زیرسطحی برای اولین بار مورد بررسی قرار گیرد.
دستاوردها
تهیه (GDM) Gross Depositional Model سازندهای مورد نظر در حاشیه جنوبی خلیج فارس
بازسازی محیط رسوبی سازندهای ذکر شده در منطقه مورد مطالعه
شناسایی سنگ منشاء جدید در سازندهای فراقان و زاکین که از نظر ژئوشیمیایی در پنجره تولید نفت قرار دارد
مدل سازی حوضه و تعیین سنگ منشاء های اصلی و تعیین نوع هیدروکربن تولیدی از آنها
ساخت مدل ژئومکانیکی و پایداری دیواره چاههای مورد مطالعه