آخرین خبرها

مطالعه، پژوهش و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای تجاری

با توجه به آئین نامه اجرایی قانون برنامه سوم در خصوص تدوین معیار ها و استانداردها برای صنایع مختلف توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در بخش کشاورزی طرحی تحت عنوان "مطالعه و پژوهش و تدوین معیار مصرف سوخت در واحدهای گلخانه‌ای تجاری" انجام شد. این پروژه در برگیرنده فازهای مختلفی بوده است که بتوان شاخص‌های مصرف انرژی (سوخت) را در این بخش برای اولین بار در کشور تعیین کرد. لذا مطابق متدولوژی انجام پروژه ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از گلخانه‌های موجود کشور در خصوص تعداد کل گلخانه‌ها، مصرف انرژی، نوع محصول، میزان تولید، شرایط اقلیمی، تجهیزات گلخانه‌ای، سطح زیر کشت در هر منطقه از نهاد‌های ذیربط شامل سازمان جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان آمار ایران جمع آوری گردید. همچنین اطلاعات گلخانه‌ای، مصرف انرژی، فناوری‌های نوین و تجهیزات مدرن کشور‌های پیشرو این صنعت مانند هلند، اسپانیا و.. جمع آوری گردید و در مرحله بعد پس از اعتبار سنجی و صحه گذاری کلیه اطلاعات جمع آوری شده جهت استفاده در فاز‌های دیگر و مقایسه با نتایج اطلاعات میدانی مورد استفاده قرار گرفت. استاندارد‌های بین اللملی مانند DIN، BS و ASAE در خصوص گلخانه و سایر گزارشات سازمان‌های مربوطه مانند فائو مورد بررسی قرار گرفت. در فاز بعدی با استفاده از نتایج مطالعات کتابخانه‌ای‌، پرسشنامه‌های تخصصی برای مطالعات میدانی 400 گلخانه تهیه گردید. در نهایت میزان مصرف انرژی در اقلیم‌های مختلف کشور مورد بررسی گرفت. از نتایج حاصل از مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل آماری آن در تدوین استاندارد مصرف انرژی در گلخانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پروژه تحقیقاتی توانسته است ضمن تعیین وضعیت موجود مصرف انرژی در گلخانه‌های کشور، تصویر مناسبی از وضعیت مطلوب مصرف انرژی در این بخش را ارائه دهد. در نهایت با توجه به اطلاعات بدست آمده و امکان سنجی فنی و اقتصادی، استانداردی تحت عنوان "گلخانه‌های تجاری- معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید" تدوین شد.

دستاوردها 

شاخص مصرف انرژی به ازای تولید سبزی و صیفی در گلخانه‌های نمونه مورد بررسی به تفکیک اقلیم

شاخص مصرف انرژی به ازای تولید سبزی و صیفی در گلخانه‌های نمونه مورد بررسی به تفکیک اقلیم