آخرین خبرها

مطالعات جامع زمین شناسی مخزنی

یک مطالعه جامع زمین شناسی مخزنی به بررسی فرآیندهای ریز مقیاس شامل مطالعات میکروسکوپی تا مطالعات بزرگ مقیاس (مقیاس حوضه و میدان نفتی) خواهد پرداخت. در مطالعات ریز مقیاس نقش فرآیندهای تاثیر گزار بر کیفیت مخزنی در مقیاس میکروسکوپی شامل رخساره (محیط رسوبی اولیه) و فرآیندهای دیاژنزی ثانویه (سیمانی شدن، دلومیتی شدن، تبلور مجدد و ...) پرداخته خواهد شد. در مقیاس بالاتر زیرمحیط­های رسوبی و محیط رسوبی اولیه بازسازی شده و در مقیاس بالاتر از مدل مفهوم رسوبگذاری سازند ساخته خواهد شد. نهایتا در مقیاس میدان و حوضه مدل چینه نگاری سکانسی سازندهای مخزنی ساخته شده و انطباق داده خواهد شد و کیفیت مخزنی در چارچوب مدل استخراج شده تجزیه تحلیل می­گردد. بر این اساس در گروه زمین شناسی نفت مطالعات جامع زمین شناسی مخزنی به صورت زیر انجام می گیرد:

  • مطالعه مقاطع نازک پتروگرافی و مغزه­های تهیه شده از چاه
  • بررسی فرایندهای رسوب شناسی مانند بافت، ساخت، نوع دانه­ها، اندازه دانه­ها، ساخت­های رسوبی
  • بررسی مشخصه­های دیاژنزی (سیمانی شدن، کانی زایی، انحلال، نوع حفرات، شکستگی­ها و ...(
  • بررسی شرایط تکتونیکی خاستگاه، وضعیت آب و هوایی دیرینه و میزان هوازدگی
  • بررسی و مطالعه مقاطع پالینولوژی جهت تعیین سن دقیق سازندهای رسوبی و شرایط محیطی رسوبگذاری
  • مطالعه رخساره­های رسوبی و همراهی رخساره­ها و بازسازی مدل مفهومی رسوبگذاری
  • مطالعات چینه نگاری سکانسی