آخرین خبرها

فناوری مدل سازی یکپارچه داراییهای میادین نفتی

سیستمهای تولید نفت و گاز پیچیده بوده و معمولا دارای چندین المان تولیدی و مدلهای گوناگون میباشد. به طور مثال رفتار مخزن توسط مدلهای مخزن که از اطلاعات زمین شناسی و سیال استفاده میکند شبیه سازی میشود. همچنین رفتار شبکه خطوط سطح الارضی و چاهها توسط مدلهایی که کاربرد flow assurance دارند مدل میشوند، تاسیسات سطح الارضی از طریق شبیه ساز فرآیندی مدل میشوند و همچنین مدل اقتصادی که یک ارزیابی از ارزش اقتصادی پروژه را ارایه میکند. در روشهای مرسوم آنالیز سیستم که به آن "Silo approach" نیز گفته میشود شامل مدل کردن هر یک از المانهای اشاره شده در بالا به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن تعامل المانهای بالادست و پایین دست میباشد. تعیین شرایط بهینه هریک از حوزههای مذکور از طریق شبیه سازی و مدلینگ به صورت مجزا میسر میباشد، ولی تاثیر پذیری آنها از یکدیگر امری انکارناپذیر است. روش یکپارچه سازی (Integrate Asset Modeling -IAM) یک راه حل استاندارد برای مطالعه و در نظر گرفتن تاثیر المانهای موجود بر روی رفتار کلی سیستم میباشد. هدف از استفاده روش IAM متصل کردن تمامی مدلهای موجود از مخزن تا نقطه فروش محصول میباشد تا بدین وسیله امکان اجرای آنالیز حساسیت سیستم به تغییر هر یک از پارامترهای موجود در سیستم را مورد بررسی قرار دهد. در این روش با اجراي همزمان مدلهای هر بخش و بهينه سازي بر مبناي يك تابع هدف با لحاظ كردن محدوديتهاي توليدي را ممكن ميسازد.   در زمینه مدلسازی یکپارچه میادین نفت و گاز (IAM)، گروه توسعه میادین نفت و گاز فعال در پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، به پشتوانه حضور متخصصین مسلط و دانش آموخته در بهترین دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی دنیا، و همچنین با تکیه بر تجارب عملیاتی متعدد در مقیاس بین المللی و همکاری با شرکت­های معتبر نفتی جهان نظیر TOTAL فرانسه، قادر به ارائه خدمات و همکاری با سایر شرکت­ها و نهادهای دولتی و خصوصی تابعه وزارت نفت می­باشد. برخی از مهمترین پروژه­های خارجی و داخلی اجرا شده توسط کارشناسان گروه توسعه میادین نفت و گاز با رویکرد IAM، در جدول زیر ارائه شده است.