آخرین خبرها

راهنمای پیشگیری، ارزیابی و پاکسازی آلودگی‌های نفتی آب زیرزمینی

هدف از این طرح، تعیین چارچوب، ساختار، اجزا و روش های ارزیابی و نحوه پاکسازی آلودگی نفتی از آب های زیرزمینی است. این دستورالعمل مشتمل بر 15 فصل می باشد که در فصل اول مقدمه ای از فعالیت های نفتی و اثرات آلودگی آنها، در فصل دوم قوانین و مقررات مرتبط با آب و آلودگی منابع زیرزمینی در ایران و سایر کشورها، در فصل سوم، اصول هیدروژئولوژیکی و معادلات حاکم بر جریان اب زیرزمینی، در فصل چهارم و پنجم شیمی هیدروکربن ها، قوانین حاکم بر آن ها و نحوه انتقال آلاینده ها و مهاجرت LNAPLها در مناطق اشباع و غیر اشباع، در فصول شش و هفت به ترتیب روش های پیشگیری از آلودگی نفتی و روش های ارزیابی آلودگی نفتی در آب زیرزمینی، در فصل های هشتم و نهم روش های مختلف آشکارسازی LNAPLها و تکنولوژی های بازیابی آنها، در فصول دهم، یازدهم و دوازدهم در مورد روش های مختلف پاکسازی آب زیرزمینی از آلاینده های نفتی و استراتژی های پاکسازی برای زبانه های الوده حل شده، در فصل سیزدهم جنبه های اقتصادی برای پاکسازی آب های زیرزمینی، در فصل چهاردهم شرایط لازم برای بستن و تعطیلی سایت جهت خاتمه پاکسازی، و در نهایت در فصل پانزدهم روش‌هاي مختلف پاکسازي براي انواع هيدروکربن‌ها به عنوان پروژه‌هاي اجرايي در مناطق مختلف دنيا ارائه شده است
دستاورد
تعيين چارچوب، ساختار، اجزا و روش هاي ارزيابي و نحوه پاکسازي آلودگي نفتي از آب‌هاي زيرزميني