آخرین خبرها

خدمات لایه نشانی PVD بر روی سطوح صاف و دوار و لایه نشانی با دستگاه کندوپاش مغناطیسی و کوره تحت خلاء 1200 درجه سانتی گراد و خدمات آموزشی آن

خدمات لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی، با استفاده از تفنگ الکترونی، با دستگاه کندوپاش مغناطیسی و کوره تحت خلاء 1200 درجه سانتی گراد و خدمات آموزشی و مشاوره در این زمینه از توانمندیهای این گروه می باشد.