آخرین خبرها

تولید کیت نانومغذی مناسب برای افزایش عملکرد کمی و کیفی (عطر و طعم) گیاه چای

چای یکی از محصولات استراتژیک مناطق شمال کشور است که 32000 هکتار از اراضی زراعی ایران را به خود اختصاص داده است. 60 هزار خانوار کشت و کار چای و 8 هزار خانوار در بخش فرآوری در 183 کارخانه چای‌سازی مشغول فعالیت هستند. مصرف سرانه چای در ایران، حدود 5/1 کیلوگرم و مصرف کل سالیانه، حدود 120 هزار تن است که از این مقدار فقط30 هزار تن در کشور، تولید می‌شود و مابقی (80-75%) آن (معادل 89 هزار تن ) از طریق واردات تامین میشود که بسیار ارزبر است. در این طرح با استفاده از فناوری نانو-بایو، کمیت و کیفیت برگ سبز افزایش مییابد. نانوکیت مغذی میتواند جایگزین بخش عمده نیازهای تغذیهای گیاه چای گردد که برای چایکاران مقرون به صرفه خواهد بود. این نانوکیت مغذی به عنوان یک آمینو پلی ساکارید طبیعی دارای ویژگی‎های زیست سازگاری، زیست‎تخریب‌پذیری، خوراکی بودن، خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی است که در مراحل کاشت، داشت، برداشت و پسا برداشت محصولات کشاورزی کاربردهای وسیعی دارد. اجرای این طرح در راستای افزایش تولید و ارتقای ضریب خود اتکایی، تنظیم بازار داخلی و اجرای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی است. با توسعه این محصول کاربردی می‌توان در تامین امنیت غذایی جمعیت، اشتغال، تامین معاش، رفاه خانواده‌های چایکار، جلوگیری از تغییر کاربری باغات چای و حفظ محیط زیست گامی موثر برداشت.
دستاورد:
افزایش عملکرد کمی گیاه چای به علت افزایش برگ سبز چای
افزایش کیفی گیاه چای به علت افزایش ترکیبات موثر در عطر و طعم گیاه چای
تصویر از راست به چپ کشت بافت گیاه چای، کشت گیاه چای در خاک، بسته بندی محصول نانوکیت مغذی ویژه چای
تصویر از راست به چپ کشت بافت گیاه چای، کشت گیاه چای در خاک، بسته بندی محصول نانوکیت مغذی ویژه چای