آخرین خبرها

تولید زیست توده پروتئین ها و اسیدهای چرب از جلبک های اسپیرولینا و کلرلا با روش های زیست فناوری

این طرح اجرای بخشی از پژوهش طرح تولید بیومکمل غذایی یک شرکت دانش بنیان است که در راستای معرفی گونه های توانمند دارای مواد مغذی، بهینه‌سازی شرایط کشت جهت تولید انبوه، استخراج ترکیبات دارای ارزش غذایی مانند محتویات پروتئین و اسید چرب است که بر مبنای درخواست کارفرما تعیین شده است و دانش فنی تولید پروتئین و اسید چرب در مقیاس پایلوت به عنوان دستاوردهای این طرح در راستای تولید محصول مکمل غذایی استفاده خواهد شد
دستاوردها
تولید زیست توده، پروتئین و اسیدهای چرب ضروری از اسپیرولینا و کلرلا و فرمولاسیون آنها به عنوان مکمل غذایی
جداسازی و خالص‌سازی گونه­های اسپیرولینا و کلرلا استان مازندران
شناسایی مورفولوژی و مولکولی و رسم درخت فیلوژنتیک گونه های با رشد بهینه

برخی گونه‌های خالص شده اسپیرولینا و کلرلا