آخرین خبرها

تولید آنزیم لیگنینولایتیک از قارچ

استفاده از آنزیم­ها به عنوان روشی نوین در پاکسازی زیستی آلاینده­های محیط زیست مطرح است. در دنیای امروز، مشکل آلودگی‌هاي زیست محیطي یکی از مسائل پراهمیت محسوب می‌شود که به دلیل افزایش زندگی صنعتی جوامع بشری غیر قابل اجتناب است. با توجه به اینکه یک سوم انرژی مصرفي در جهان از نفت تامين مي‌شود، یکی از مهم­ترین این آلاینده­های محیطی موجود در آب­های سطحی، آب­های زیرزمینی و خاک، ترکیبات سنگین نفتی از جمله هیدروکربن­های اشباع شده، هیدروکربن­های آروماتیک چندحلقه­ای (PAH)، آسفالتن و رزین هستند. برای حذف این نوع از آلودگی­های محیطی، روش‌هاي مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از بیوکاتالیست­ها است. بیوکاتالیست‌ها مجموعه­ای از آنزیم­ها و ترکیبات زیستی هستند که به دلیل پایداری محیطی مناسب، امکان کنترل در محیط، امکان بازیابی و همچنین دامنه سوبسترایی وسیع بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف از این پروژه، استفاده از آنزیم­های لیگنینولیتیک با هدف تجزیه ترکیبات نفتی از محیط زیست است. این آنزیم­ها از قارچ­های پوسیدگی سفید استخراج شدند و خالص‌سازی با استفاده از روش­های کروماتوگرافی انجام شد. آنزیم‌های لیگنینولیتیک تخلیص شده، از لحاظ pH ، دما و پارامترهای سنتیکی مورد بررسی قرار خواهندگرفت. برای بررسی کمی بیان آنزیم­ها سنجش فعالیت آنزیمی با سوبستراهای مناسب در دما و طول موج مناسب برای هر یک از آنزیم­ها اندازه‌گیری خواهد شد. سنجش میزان فعالیت آنزیم­ها در حضور ترکیبات هدف (ترکیبات نفتی) انجام خواهد شد. در نهایت تجزیه ترکیبات آلاینده با استفاده از روش­های کروماتوگرافی و روش SARA اندازه‌گیری خواهد شد.

دستاوردها

  • تولید آنزیم لیگنینولایتیک
  • پاکسازی آلودگی­های زیست محیطی
 

نمونه‌های قارچی توانمند در تولید آنزیم‌های لیگنینولایتیک

 

تست مثبت تولید آنزیم در محیط کشت اختصاصی