آخرین خبرها

توسعه روش‌های تصمیم‌گیری در پهنه بندی مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی های زمین زاد (تاکید بر ارسنیک)– مطالعه موردی بردسیر با استفاده از مدل ارزیابی چند متغیره مکانی (SMCE)

هدف از اجرای این پروژه، ترسیم نقشه شاخص پهنه بندی آلایندگی ارسنیک براساس مدل FAHP مبتنی بر رویکرد SMCE و بررسی نحوه توزیع غلظت ارسنیک در منابع آب، خاک و بافت انسانی به منظور مطالعه انتقال آلودگی به راس زنجیره غذایی است تا بتواند به مسئولین جهت برنامه ریزی برای حفظ سلامت ساکنین و محیط زیست و نیل به توسعه پایدار کمک نماید. در راستای اهداف طرح، موقعیت نقاط نمونه‌برداری از منابع محیطی براساس قضاوت کارشناسی و تصادفی تعیین شد. نمونه برداری از نمونه های آب، خاک، رسوب رودخانه و موی ساکنین انجام شد و ارسنیک همراه با سه عنصر کادمیوم، آنتیموان و سرب به روش ICP-MS آنالیز شدند. از طرف دیگر جهت تهیه نقشه شاخص آلودگی و اجرای مدل FAHP پرسشنامه تهیه شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت (با استفاده از جدول مورگان و روش کوکران). در نهایت تعداد 10 معیار به عنوان عوامل موثر در آلودگی طبیعی محیط به ارسنیک انتخاب و ارزش‌گذاری شدند. بطور کلی نقشه های پهنه بندی عناصر ارسنیک و آنتیموان مبین آلودگی کم محدوده بجز نواحی مرکزی و شرقی تا خروجی حوضه در شمال محدوده از نظر اندیس‌های آلودگی هستند. در نظرسنجی خبرگان عوامل طبیعی موثر در آلودگی محیط به عنصر ارسنیک به ترتیب اهمیت شامل وجود معدن فلزی (در حال بهره برداری، معدن متروکه و پتانسیل معدنی)، کاربری اراضی (رخنمون سنگی، شوره زار، شن زار، مرتع و جنگل)، منابع آب (چشمه، تالاب، مانداب، زه‌آب)، تراکم پوشش گیاهی، سیل گیر بودن اراضی، تراکم شبکه آبراهه ها، زمین شناسی (مزوزوئیک و سنوزوئیک)، خاک شناسی و تیپ اراضی می باشند.  از طرف دیگر براساس نقشه پهنه بندی بدست آمده، حدود 5% درصد از منطقه در پهنه آلودگی خیلی زیاد، 25% درصد در پهنه آلودگی زیاد، 10% درصد در پهنه آلودگی متوسط، 25% درصد در پهنه آلودگی کم و 35% درصد در پهنه آلودگی خیلی کم قرار می گیرد.
دستاورد:
تعیین عوامل طبیعی موثر در آلودگی محیط به عنصر ارسنیک به ترتیب اهمیت
نقشه شاخص ترکیبی