آخرین خبرها

تهیه‌ی مدل ژئوشیمیایی انتقال و پهنه‌بندی خطر آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی در منطقه‌ی اهر

این طرح با هدف شناسايي الگوهاي كلي آزادسازي آلاينده‌هاي شيميايي زمين‌زاد از توده‌هاي گرانيتوئيدي در محیط زیست انجام شده است. براي انجام پژوهش، پس از گردآوری اطلاعات در قالب يك پايگاه اطلاعاتي GIS، لايه‌هاي اطلاعاتي مختلف وزن‌دهي و با یکدیگر تلفیق شده، و بدين ترتيب مناطق پراهميت براي انجام بررسي‌هاي صحرايي و نمونه‌برداري مشخص گرديد. نمونه‌ها مورد تجزيه‌ي شيميايي قرار گرفته و غلظت‌هاي عناصر در نمونه‌هاي سنگ، خاك و گياه نسبت به ميانگين غلظت عناصر و هم‌چنين نمونه‌ي شاهد و غلظت عناصر در آب نسبت به مقادير استاندارد تعريف شده براي آب قابل شرب از طريق محاسبه‌ي شاخص تمركز مقايسه شده است. نتایج تحقیق ارتباط مستقيمي بين تمركز عناصر در توده‌هاي نفوذي گرانيتوئيدي و خاك را از طريق زون‌هاي دگرساني گرمابي و سوپرژن نشان می‌دهد. بررسي نمونه‌هاي آب نشان مي‌دهد كه تمرکز بالا و غیر عادی فلزات سنگین و سمی در منابع آب به استثنای چند مورد مشاهده نمی‌شود، كه احتمالا ناشي از انحلال كم كاني‌ها در آب به‌دليل خاصيت قليايي نسبتا بالاي آب‌هاي زيرزميني و سرعت بالاي جريان آن است. گونه‌هاي گياهي P. Harmala و E. Gerardiana كه بين نقاط داراي بيش‌ترين آنومالي ژئوشيميايي خاك مشترك بوده‌اند، مورد تجزيه‌ي شيميايي قرار گرفته‌اند و آنومالي‌هايي از عناصر موليبدن، آرسنيك، سرب، مس، سلنيوم و روي در گونه‌ي P. Harmala و عناصر سلنيوم و موليبدن در گونه‌ي E. Gerardiana نسبت به نمونه‌ي شاهد مشاهده شده است. بيش‌ترين ميزان تمركزهاي مشاهده شده عناصر در هر دو گونه‌ي گياهي منطبق بر زون‌هاي دگرساني گرمابي و سوپرژن است.
دستاورد:
تعیین الگوي توزيع آنومالي‌هاي شيميايي عناصر و ارتباط با توده‌هاي نفوذي